Izbornik

Informativni centar MIR Međugorje (ICMM)

Informativni centar MIR Međugorje (ICMM)

www.medjugorje.hr

fra Miljenko Stojić, OFM, 1996.

UVOD

Ovo nije klasično predavanje, nego više jedno izvješće o praktičnim problemima prenošenja Gospinih poruka i svega što se događa u Međugorju suvremenim sredstvima društvenog priopćavanja. Isto tako pokušat ću ocrtati pravce kojima bi se taj rad trebao kretati.

Prisjetimo se da su sredstva društvenoga priopćavanja jedan od kamena temeljaca na kojima počiva suvremeno društvo. Tisak, radio, a nadasve televizija ne samo da su prvi prenositelji informacija, već su postali važnim izvorima utjecaja na formiranje mišljenja, na prijenos vrijednosti i njihovu "ljestvicu", na modele ponašanja, na mentalitet današnjega čovjeka, posebno mlađih naraštaja. U najnovije vrijeme tomu treba pridodati svijet računala, osobito njegovu mrežu "Internet".

Drugi vat. sabor dobro je uočio pravce kretanja suvremenoga svijeta, pa se u svojim dokumentima pozabavio i sredstvima društvenog priopćavanja. Taj napor nastavilo je i kasnije crkveno učiteljstvo.

I. KATOLIČKI NAVJEŠTAJ PUTOM SREDSTAVA DRUŠTVENOG PRIOPĆAVANJA

Htjeli mi to ili ne danas živimo u sekulariziranom svijetu. On ima svoje vrijednosti i ne oslanja se poglavito na vrijednosti što mu ih želi posredovati naše vjersko iskustvo. Nama je ipak ustrajati u takvomu svijetu i posvjedočiti mu Riječ Božju.

1. Uloga sredstava društvenog priopćavanja u suvremenoj evangelizaciji

Pojam "sredstva društvenog priopćavanja" na velika vrata ulazi u Crkvu II. vat. saborom. Nalazimo ga u koncilskim dokumentima "Inter mirifica" i "Communio et progressio".

Sam pojam "evangelizacija" je nov, pokoncilski. Nepoznat je II. vat. saboru. Pojavljuje se s papom Pavlom VI. koji ga je prvi put uporabio u crkvenim dokumentima u apostolskoj pobudnici Evangelii nuntiandi g. 1975. Evangelizacija je tu definirana kao sveukupno poslanje Crkve koje ne bi bilo potpuno kad ne bi vodilo računa o stvarnim i trajnim odnosima koji postoje između Evanđelja, te čovjekova osobnog i društvenog života.

Evangelizacijsko djelovanje vrlo je bogata, slojevita i dinamična stvarnost koja obuhvaća slijedeće elemente: 1. obnovu čovječanstva; 2. svjedočenje; 3. izričito naviještanje; 4. pristanak srca; 5. ulazak u zajednicu; 6. primanje znakova; 7. apostolsko djelovanje. Ovi elementi evangelizacijskog djelovanja nikada nisu pojedinačni ili izolirani, već su redovito uzajamno prožeti i djelatni.

Sredstva društvenog priopćavanja dok služe evangelizaciji nipošto ne mogu nadomjestiti ili još manje istisnuti redoviti pastoralni rad, svjedočenje životom, sustavnu katehizaciju, liturgiju, pučku pobožnost ili neke druge oblike promicanja vjere.

2. Nauk dokumenta "Aetatis novae"

Ovaj dokument polazi od tvrdnje da sredstva društvenog priopćavanja imaju važnu ulogu u ljudskom društvu. Za mnoge ona postaju glavnim sredstvom informacije i obrazovanja, vođenja i savjetovanja u pojedinačnom, obiteljskom i društvenom ponašanju. Utjecaj sredstava društvenog priopćavanja ne mogu zaustaviti ni zemljopisne i političke granice zahvaljujući današnjim tehničkim mogućnostima. Na taj način ona stvaraju novu dosada nepoznatu stvarnost. Vjernici i crkveno vodstvo moraju biti svjesni ovoga razvoja i djelatno se uključiti u njega.

U prvom dijelu koji ima naslov "Tlo društvenog priopćavanja", dokument polazeći s crkvenog stajališta donosi podrobnu raščlambu te nove stvarnosti glede kulturnog, društvenog, političkog i gospodarskog razvoja.

Drugi dio koji ima naslov "Zadaće komunikacije" raspravlja o pozitivnoj ulozi sredstava društvenog priopćavanja. Ona se sastoji u službi ljudima i kulturama, dijalogu sa svijetom, ljudskom društvu i društvenom napretku, službi crkvenom zajedništvu i novoj evangelizaciji.

Negativna uloga sredstava društvenog priopćavanja, o čemu raspravlja treći dio dokumenta, sastoji se u mogućoj promidžbi sekularizma, konsumizma, materijalizma, disumanizacije i neosjetljivosti na stanje siromašnih i obespravljenih.

U četvrtom dijelu govori se o pastoralnom odgovoru Crkve. Kaže se da bi Crkva morala promicati svoja osobna katolička sredstva i programe za društvenu komunikaciju. Odgoj i obrazovanje za komunikaciju moraju biti sastavni dio formacije pastoralnih radnika.

Peti dio potiče biskupe da daju dužno prvenstvo području sredstava društvenog priopćavanja. Pritom moraju voditi računa o posebnim prilikama njihove nacije, njihova kraja i njihove biskupije.

II. DJELATNOST "INFORMATIVNOG CENTRA 'MIR' - SVETIŠTA KRALJICE MIRA, MEĐUGORJE

Usporedo s počecima Gospinih ukazanja javila se potreba da se ona na pravi način predstave širokoj javnosti. Nije se nikada htjela praviti promidžba u današnjem smislu te riječi, nego samo pomoći puku doći do istine. I današnji rad ima istu svrhu.

Stoje opravdanima prigovori da je već od samoga početka trebalo stvoriti djelotvoran sustav širenja poruke o Gospinim ukazanjima iz samog središta gdje se ona događaju. Međutim, isto tako su opravdane poteškoće koje nisu dovele do toga. Prisjetimo se da je 1981. kada ukazanja počinju Međugorje stenjalo pod komunističkom diktaturom. To je značilo biti neprestano pod prismotrom policije i ne moći se približiti ili izgraditi suvremena pomagala društvenog priopćavanja. Za jednu riječ ili čak ni za to išlo se u zatvor. Takvo stanje dovelo je do toga da je bilo teško pronaći i osposobljene laike koji bi bili u stanju raditi na zadacima širenja Gospinih poruka sredstvima društvenog priopćavanja. Treća velika poteškoća je bila negativan stav biskupa prema međugorskim događanjima, nakon njegova početnog oduševljenja i hrabrog stava pred komunističkim vlastima.

Poteškoće ipak nisu ubile sve dobre zamisli. Najavom dolaska demokracije 1990. počinje se sustavnije razmišljati o svemu. Nažalost ubrzo je došlo do strašnog i nepravednog rata, tako da su sve zamisli ostavljene za bolja vremena. Broj hodočasnika se zbog ratnih neprilika smanjio. No, to nije zatrlo u ljudima želju biti u doticaju s Međugorjem i znati što se tamo događa. Zbog toga u studenom 1993. počinje s radom "Informativni centar". Počinje ustrojavati arhiv, biblioteku i slati izvješća o trenutnim događanjima po čitavom svijetu. Nabavljena je u međuvremenu i potrebna računalna oprema, tako da u studenom 1994. izlazi "nulti" broj "Press bulletin" - a. On se putom faxa šalje po čitavom svijetu, što je već bio uobičajeni način slanja nove Gospine poruke i njezina tumačenja.

Kako je vrijeme prolazilo razvijale su se i nove zamisli kao Robofax, radio, Internet, lokalna televizija... Njihova svrha jest pripomoći u lakšem širenju Gospinih poruka i ništa više.

Danas se "Centar" može dobiti na broj 088 - 650 428.Čim proradi digitalna centrala u Međugorju taj broj će se promijeniti u 088 - 651 999. Faxirane poruke mogu se trenutno slati na župni fax 088 - 642 339 (kasnije će to biti broj 088 - 651 444)

1. Arhiv

Njegovo stvaranje započelo je s prikupljanjem građe o ozdravljenjima koja su se dosada dogodila. Trenutno imamo prijavljenih oko 380 ozdravljenja, od kojih veliki broj ima potrebitu dokumentaciju.

Novinari su neprestano dolazili i pisali o međugorskim ukazanjima. Naravno da je bilo nemoguće pokupiti sve te novinske članke, ali velik broj ih imamo u našem arhivu. Najzanimljiviji su od njih svakako oni iz komunističkog vremena. Iz njih se dade iščitati bijes zla koje se okomilo na Gospina ukazanja.

Napravljeno je i mnogo fotografija u Međugorju tijekom ovih petnaest godina. Čuvamo ih u jednom odjeljku arhiva i koristimo u raznim novinskim člancima ili u pripremi neke nove knjige.

Započeli smo i s prikupljanjem i čuvanjem fotografskih filmova. Radimo to po uzoru na velike novinske kuće.

2. Biblioteka

Neprestano su pisane i knjige različite vrste sa željom istražiti i proniknuti u srž svega onoga što se događa u Međugorju. Jedan dio njih na različitim jezicima nalazi se prikupljen u prostorijama našega "Centra". Trenutno nemamo dovoljno prostora gdje bismo ih postavili, ali daljnjom izgradnjom svetišta nadamo se doći i do njega.

Ovim putom molimo sve one koji nam mogu pomoći u prikupljanju knjiga za našu biblioteku ili građe za arhiv da to i učine. "Centar" nije samo naš. Podaci s kojima raspolaže namijenjeni su i svim ostalima centrima u svijetu, kao i pojedincima koji žele objavljivati pisane radove na temu međugorskih događanja.

3. Informativni pult

Većim dolaskom hodočasnika ponovno je u kolovozu 1995. započeo s radom "Informativni pult". Prvi put ustrojen je 1991., ali rat je zaustavio njegov rad. Danas on radi svakodnevno, izuzevši nedjelje i blagdana. Radno mu je vrijeme od 10,00 - 14,00.Čim se ukaže potreba, to će se vrijeme i produžiti. Najlakše se s njim može stupiti u doticaj na trenutni broj telefona 088 - 650 400. Kasnije će taj broj biti promijenjen u 088 - 651 988.

Zadaća "Informativnog pulta" jest pružiti sve moguće vrste informacija hodočasnicima. On prikuplja i najave hodočašća, tako da lakše možemo ustrojiti službu u svetištu. Treba pripomenuti da se ne bavi smještajem hodočasnika.

"Informativni pult" pruža i usluge susreta hodočasnika s jednim od vidjelaca. Svakim danom taj susret se organizira u prostorijama svetišta. Trenutno vrijeme jest 8,30. Isto tako moguće je organizirati i susret sa svećenicima koji rade u svetištu. Molimo sve voditelje hodočasničkih skupina da ovo imaju na umu. Takvom uzajamnom vezom i organizacijom pomoći ćete time i sebi i nama.

S "Informativnim pultom" usko je povezano i "Društvo vodiča" koje je obnovljeno u rujnu 1995. Ustrojeno je 1991. radi pružanja informacija hodočasnicima Međugorja iz oblasti vjerskog, kulturnopovijesnog, arheološkog i etnografskog života. Pripravljeni su određenom izobrazbom za te zadatke. Po dolasku u Međugorje na "Informativnom pultu" moguće je zatražiti njihove usluge.

4. Press bulletin

Na traženje mnogih hodočasnika, a poglavito centara mira da redovito budu izvješćivani o svemu vezanom za trenutna događanja u svetištu, odlučili smo započeti s izdavanjem Press bulletin - a. On predstavlja službeni stav svetišta. Na taj način lakše je spriječiti nastajanje i širenje krivih informacija o međugorskim događanjima. U njemu je moguće naći različite vijesti, obavijesti, poruke... koji mogu pripomoći prijateljima Međugorja diljem svijeta ostati u povezanosti sa svetištem.

"Nulti" broj je izišao 23. studenog 1994. Jezici na kojima trenutno izlazi jesu: hrvatski, engleski, njemački, francuski i talijanski. Izlazi svake druge srijede. Ovim putom zahvaljujemo svima koji nam pomažu u mukotrpnom poslu prevođenja. Rado ćemo isto tako usvojiti svaku dobru zamisao.

5. Pružanje raznih vrsta usluga

Naš "Centar" ima zadaću i biti u doticaju s raznim novinarima, radio i tv ekipama koji dolaze u Međugorje ili se zanimaju za njega. Želimo im pružiti što kvalitetniju i što bržu informaciju o onome što se događa ovdje. Isto tako pomažemo i onima koji žele napisati knjigu o Međugorju, kao i onima koji na temu Gospinih ukazanja žele postići određene akademske stupnjeve.

6. Robofax

U početku smo Gospine poruke, njihovo tumačenje i Press bulletin slali u svijet putom faxa. To nam je oduzimalo mnogo dragocjenog vremena i opterećivalo naš rad velikim novčanim izdacima. Zahvaljujući upornosti uspjeli smo saznati za računalni sustav "Robofax". Pomoću njega svatko u bilo koje doba dana ili noći iz našega računala može preuzeti najnoviju Gospinu poruku na pet jezika, njezino tumačenje na engleskom jeziku (počevši od 29. u mjesecu) i Press bulettin na pet jezika svake druge srijede.

Sustav rada Robofaxa je vrlo jednostavan. Najprije moramo podesiti fax aparat s kojega nazivamo Robofax na tzv. "tone mode". Uz puls mode to je način na koji radi svaki fax aparat. Nakon toga trebamo nazvati broj na kojem se nalazi Robofax: 00387 - 88 - 642 339 (zadnjih šest znamenki kasnije će biti 651 ...). Kada uspostavimo vezu dalje samo slijedimo glas koji će nam se javiti. Potrebito je sačekati objašnjenje na vlastitom jeziku.

Kroz proteklo vrijeme oni koji su nazivali naš Robofax imali su pokatkada određene poteškoće. To je zbog veoma loših telefonskih veza izgrađenih u komunističko vrijeme. Trenutno je izgradnja digitalne telefonske centrale pri kraju, pa će tih poteškoća jednostavno nestati.

7. Internet

Ovaj pojam označava računalnu mrežu koja danas doživljava nagli i neočekivani uspjeh. Računa se da je trenutno na nju spojeno više od 5 milijuna računala na kojima radi oko 30 milijuna ljudi. Proračuni su da će do kraja 1996. u ovu mrežu biti uključeno oko 15 milijuna računala.

Na mreži se mogu naći informacije iz svih grana ljudske djelatnosti. Za nas je svakako najzanimljiviji onaj dio koji se naziva WWW stranice. Moguće je, naime, oblikovati svoje vijesti i predstaviti ih svim korisnicima računalne mreže.

Vijesti iz Međugorja trenutno daje dr. Gottardi Piero iz Bolzana. Adresa servera na Internetu na kojem se one mogu pronaći jest: http/www.eclipse.it/medjugorje. E-mail adresa dr. Gottardija je: pierogottardi dnet.it. Dok budete čitali ove retke vjerojatno će i naš "Centar" imati svoje WWW stranice na Internetu. Obavjestit ćemo vas o tome preko Press bulletin - a i preko adrese iz Bolzana.

Za koristiti usluge Interneta potrebno je imati računalo, modem, određeni softwer i biti priključen na Internet mrežu. Dok komuniciramo s čitavim svijetom plaćamo samo račun za korištenje telefonskih veza do najbližeg servera koji je počesto u vašem gradu ili u nekom od susjednih gradova.

8. BBS

Čim budemo gotovi s uključenjem u Internet mrežu započet ćemo raditi na pružanju usluga putom BBS (Bulletin boarding system). I on je jedna vrsta računalne mreže. Razlikuje se od drugih mreža po tomu što je dovoljno imati računalo, modem i potrebiti softwer za pohraniti neke podatke u osobno računalo. Time ono postaje server i svatko tko zna naš broj može uzeti pohranjene podatke, ostaviti nam poruku ili razgovarati s nama. Isto tako moguće je voditi raspravu s jednim ili više sugovornika na bilo kojem kraju kugle zemaljske.

9. Radio

U suvremenoj civilizaciji ovo je najraširenije sredstvo pomoću kojega se može doprijeti do nekoga, bez obzira gdje se on nalazio. Zbog toga je njegov utjecaj golem.

Početkom rata u Hrvatskoj i u B i H započeo je djelovanjem društveni radio pod nazivom "Radio Međugorje". Bavio se političkim, vjerskim, kulturnim, športskim i raznim drugim temama. Bio je otvoren svemu onomu što trenutno zanima domaćeg čovjeka u Međugorju. Budući da je oprema bila slaba i dotrajala, ovaj se radio nakon dvije godine djelovanja morao ugasiti. Kasnije nije bilo dovoljno sredstava za njegovo ponovno pokretanje.

Nakon sloma komunističke strahovlade ozbiljno se počelo razmišljati o pokretanju jednoga radija pod okriljem svetišta Kraljice mira u Međugorju. Bilo je više zamisli, ali se tek ovih dana došlo do konačne odluke. Odlučili smo pokrenuti radio koji treba započeti raditi najkasnije do početka proslave 15. godišnjice Gospina ukazanja.

Ovaj smo radio zamislili kao radio lokalnoga značenja. Želimo da bude na usluzi hodočasnicima, kao i ljudima koji žive u župi Međugorje i njezinoj okolici. Time ćemo svi zajedno lakše disati kao braća i sestre.

Trenutno ne razmišljamo o radiju većega dometa. Jednoga dana možda priđemo i ostvarenju te zamisli. No, mišljenja smo da lokalni radio mora uvijek postojati.

Naziv radija bit će "Radio 'Mir' - Međugorje". Oni koji žele doći u doticaj s njim moći će ga nazvati na telefon 088 - 651 300.

Budući da smo još na poslovima ustrojavanja ovoga radija, nije moguće dati podroban opis njegova rada. Ono što ćemo pokušati ostvariti jest da ćemo svakoga dana davati u određeno vrijeme razne obavijesti i vijesti za hodočasnike s različitih govornih područja. Isto tako na radiju će biti moguće čuti krunicu, misu i sva ostala događanja iz svetišta. Oni koji žele dati svjedočanstvo o svome iskustvu u Međugorju, moći će to učiniti. Mjesno pučanstvo bit će obavještavano o svemu što se događa u svetištu i moći će razgovarati o svemu što ga tišti. Doticat ćemo kako vjerska, tako i politička, društvena, kulturna, športska... pitanja.

Naši reporteri već surađuju na radiju zvanom "Radio Herceg-Bosna" (čujnost gotovo u čitavoj Bosni i Hercegovini, kao i u velikom dijelu Hrvatske), ponekada surađuju i na "Hrvatskom radiju - studio Zagreb". Jedanput mjesečno u trajanju od pola sata imamo pristup i radiju "Radio Maria" iz Italije.

Glede radija, prihvaćamo svaku vrstu pomoći jer nam je to u ovome trenutku izuzetno potrebno. Može to biti neka dobra zamisao ili određena materijalna sredstva.

10. Televizija

Uz radio ovo je najutjecajnije sredstvo društvenog priopćavanja današnjice. Mnogi vjeruju samo ono što vide na televiziji. Kažu "mi smo to vidjeli". Zaboravljaju da se sa svime tim može manipulirati.

Za sada nismo u mogućnosti ustrojiti tv studio koji bi bio na usluzi svetištu i na usluzi istini, bez bilo kakvog manipuliranja. No, ovu mogućnost ostavljamo trajno otvorenom.

Sada usko surađujemo s dvije tv kuće: HTV - Zagreb i HTV - Mostar. Na taj način slika iz svetišta odlazi u bližu i širu okolicu. Naravno da smo na usluzi svakoj dobronamjernoj tv ekipi koja navrati u Međugorje.

III. POVEZANOST S DRUGIM CENTRIMA U SVIJETU

Već od samoga početka željeli smo doći u doticaj s drugim centrima u svijetu. Najveća prepreka je bio rat i vrlo loše telefonske veze. Sada se to sve popravlja, tako da će naša povezanost s drugima biti olakšana.

Kada predstavnici pojedinih centara dođu u Međugorje, željeli bismo se susresti s njima i izmijeniti iskustva. Bit će to na korist i jednima i drugima.

U našemu "Press bulletin" - u započeli smo s predstavljanjem pojedinih centara. Kako smo vidjeli, ova je zamisao naišla na pozitivan odjek.

Tisuću je načina na koje možemo pomoći jedni drugima. Iz predstavljenog rada našega centra i zamisli koje ima pred sobom nadam se da ste mogli pronaći područje na kojemu bismo mogli uže surađivati. Mi smo sa svoje strane isto tako otvoreni za bilo koju suradnju s vama.

Potrebno je imati na umu da je "Informativni centar 'Mir' - Svetišta Kraljice mira - Međugorje", uz svećenike koji rade u Međugorju, jedini službeni predstavnik svetišta. Nitko drugi, bez obzira što živi i radi u Međugorju, to nije i ne može biti. Ovo spominjemo zbog nesporazuma koji se katkada javljaju.

Naš "Centar" uskoro će postati pravna osoba i zbog toga će promijeniti naziv u "Informativni centar 'Mir' - Međugorje". O tomu ćete biti na vrijeme obaviješteni. Molimo vas uzmite to u obzir.

ZAKLJUČAK

Prošla su srećom ona vremena kada se Crkva dijelila na kler i laike. U takvoj podjeli kleru je bila dodijeljena uloga navještaja Božje riječi, a laicima slijepo slušanje.

S II. vat. saborom sve se promijenilo. Rečeno je da smo svi narod Božji i da nema i ne smije biti one oštre podjele. Na krštenju smo svi primili krsno svećeništvo i zadaća nam je živjeti i širiti Božju poruku na onom mjestu u životu gdje se nalazimo. Tako je došlo do većeg sudjelovanja "laika" u Crkvi.

Razmišljajući o sredstvima društvenog priopćavanja, mislim da bi naše djelovanje u njima trebalo biti trostruko.

1. Potrebno je razvijati čisto katolička sredstva društvenog priopćavanja preko kojih će se širiti katolički pogled na svijet i zbivanja u njemu.

2. Druga vrsta sredstava društvenog priopćavanja trebala bi biti ona sredstva koja ne nose naziv "katolički", ali ih vode i rade u njima ljudi katoličkog usmjerenja. Njihova bi zadaća bila pripremati polagano one koji bi jednoga dana željeli postati katolici ili bi željeli produbiti svoju vjeru. Zbog ovoga bi morala biti otvorena svim društvenim događanjima. Ova sredstva ujedno služe i onima koji su potpuno svjesni svoje vjere, ali se u isto vrijeme žele dokazati i pokazati na društvenom polju.

3. Ne smije se odbaciti ni ona sredstva društvenoga priopćavanja koja su ravnodušna ili protivna katoličkoj vjeri. Potrebno je utjecati na njih, odnosno preko njih na njihove korisnike.

Gospa je došla i ostala ovoliko dugo da bi njezina poruka došla do svakoga čovjeka. Pomozimo joj u tomu. Imamo pravo i obavezu služiti se svim suvremenim pomagalima da bismo na suvremen i razumljiv način Božju riječ približili ljudima s kojima dolazimo u doticaj. Svijet u kojemu živimo ne smijemo odbaciti. On je datost u kojoj se potvrđujemo kao kršćani i spremamo svoj prijelaz na drugu obalu.

DODATNE OBAVIJESTI

1. Brinemo se za govorni automat HPT -a 9825, koji radi samo na hrvatskom jeziku. U bilo koje vrijeme da nazovemo broj 9825 možemo čuti najnoviju Gospinu poruku, te razmišljanje i vijesti iz Međugorja koji se mijenjaju svake srijede. Oni koji zovu izvan Hrvatske trebaju dodati predbroj za Zagreb 01. Govorni automat je započeo s radom 17. siječnja 1991. Do sada je bilo oko 1. 400. 000 poziva.

2. Naša adresa na Internetu jest: 1. http: //www. tel. hr/medjugorje; 2. medjugorv@alf. tel. hr

E - mail adresa jest: medjugorje-mir@st. tel. hr

3. Započeli smo i s izdavanjem knjiga i brošura o Međugorju.

4. Postali smo pravno lice s nazivom: INFORMATIVNI CENTAR "MIR" MEĐUGORJE.

5. Kroz proteklo vrijeme bilo je ponekada teško nazvati naš Robofax zbog loših telefonskih linija i problema s električnim naponom. Vjerujemo da su sada ti problemi iza nas. Ispričavamo se zbog svega toga.

6. Novčana sredstva potrebita za rad prikupljat ćemo djelatnostima "CENTRA" i dobrovoljnim prilozima. U tu svrhu ustanovili smo društvo "PODUPIRATELJI INFORMATIVNOG CENTRA 'MIR' MEĐUGORJE". Svatko tko želi može postati članom toga društva. Član društva dužan je dati dobrovoljni godišnji prilog, te savjetima, primjedbama ili na neki drugi prikladan način sudjelovati u radu "CENTRA". Svaki član dobit će člansku iskaznicu i redovito biti obavještavan o radu "CENTRA".

fra Miljenko Stojić, OFM, 1996.

Fra Miljenko Stojić – rođen 1960. u Dragićini. Bogoslovlje sluša na više učilišta: Zagreb, Jeruzalem i Sarajevo. Za svećenika je zaređen 1987. u Mostaru. Na Papinskom sveučilištu "Antonianum" u Rimu 1991. postiže licencijat iz teologije s područja kršćanske i franjevačke duhovnosti. Kao svećenik djelovao na više župa i jedno vrijeme bio odgojitelj bogoslova. Tijekom rata bio vojni kapelan. Drži duhovne vježbe. Bavi se književnošću. Član je Društva hrvatskih književnika. Do rujna 2001. živio je i radio u župi Međugorje gdje je obnašao dužnost župnog kapelana i ravnatelja Informativnog centra "MIR". Od rujna 2001. je tajnik Hercegovačke franjevačke provincije. Živi u Mostaru.

Izvor: www.medjugorje.hr